Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

Erbaa Milli Emlak Şefliği Satış İlanı

18 Ekim 2019

   ERBAA KAYMAKAMLIĞI  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 incii maddesine göre açık teklif usulü  Aşağıda yazılı tarih ve saatlerde Tokat İli Erba İlçesi, İsmetpaşa Mahalelsi İstasyon Caddesi, Erbaa Hükümet Konağı 1. Katta bulunan Erbaa Kaymakamlığı  BüyükToplantı Salonunda (Ana giriş kapısı karşısında buluanan) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
        1- Satışı ve kiralaması  yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
        2- Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.
       3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Kiralama sözleşmesi işlemleri sırasında düzenlene belgeler için vergi (Damga vergisi ve Karar pulu ) istekliler tarafından karşılanacaktır.
       4- İhaleye katılacakların;
           a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
           b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
           c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
           ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
          d)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2019 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir.  
      5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
      6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
      7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
İrtibat: 0356 715 17 42  Taşınmazlar için Dahili: (15-16-17)
                          İlan olunur.   

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
S. NO DOSYA NO MAHALLE/KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
HİSSE
ORANI
İMAR
DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 60050110129 Salkımören Köyü Köyiçi Ham Toprak 165 31 236,20 Tam İmarsız 2.850,00 570,00 13.11.2019 09:30
2 60050109728 Salkımören Köyü Köyiçi Bahçe 184 3 452,27 Tam İmarsız 5.900,00 1.180,00 13.11.2019 09:45
3 60050108576 Bağpınar Köyü   Tarla 175 95 9.987,64 Tam İmarsız 27.470,00 5.494,00 13.11.2019 10:00
4 60050109758 Bağpınar Köyü Karakışla Tarla 184 12 2.927,60 Tam İmarsız 17.570,00 3.514,00 13.11.2019 10:15
5 60050110745 Karayaka Kasbası -Hürmüzlü Mah.   Arsa 590 1 483,84 Tam 2 Katlı Konut Alanı (B-2) 14.520,00 2.904,00 13.11.2019 10:30
6 60050110822 Karayaka Kasbası -Bahçelievler Mah.   Arsa 526 14 3.103,42 Tam Özel Sosyal Tesis Alanı 94.000,00 18.800,00 13.11.2019 10:50
7 60050104971 Keçeci Köyü Kasımpınarı Ham Toprak 205 4 3.896,00 Tam İmarsız 6.820,00 1.364,00 13.11.2019 11:15
8 60050104716 Keçeci Köyü Çukurpara Çalılık 128 2 23.073,00 Tam İmarsız 70.000,00 14.000,00 13.11.2019 11:30
9 60050104490 İkizce Köyü Sancar Ham Toprak 119 13 1.510,00 Tam İmarsız  2.270,00 454,00 13.11.2019 13:15
10 60050104496 İkizce Köyü Sancar Ham Toprak 120 16 1.100,00 Tam İmarsız 3.300,00 660,00 13.11.2019 13:30
11 60050104489 İkizce Köyü Sancar Ham Toprak 119 11 1.167,00 Tam İmarsız 1.755,00 351,00 13.11.2019 13:45
12 60050102042 Üzümlü Köyü Beypınarı Arsa 238 1 1.367,07 Tam İmarlı 19.200,00 3.840,00 13.11.2019 14:00
13 60050102876 Çatalan Köyü Bülü Ham Toprak 114 152 4.813,52 Tam İmarsız 8.450,00 1.690,00 13.11.2019 14:20
14 60050102443 Benli Köyü Kütüklük Çalılık 102 192 1.014,00 Tam İmarsız 3.600,00 720,00 13.11.2019 14:35
15 60050106450 Şükür Köyü Yellice Çalılık 106 72 1.725,00 Tam İmarsız 4.350,00 870,00 13.11.2019 14:55
16 60050106439 Şükür Köyü Çökek Çalılık 105 111 1.100,00 Tam İmarsız 2.750,00 550,00 13.11.2019 15:10
17 60050106399 Şükür Köyü Çobangerişi Çalılık 103 31 296,00 Tam İmarsız 800,00 160,00 13.11.2019 15:25
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
S. NO DOSYA NO MAHALLE/KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) KİRALAMA AMACI İMAR DURUMU KİRA SÜRESİ TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60050200287 Üzümlü Köyü Irmak Kenarı Tarla D.H.T.A 23.874,00 12.958,00 Tarımsal Amaçlı İmarsız 5 Yıl 3.200,00 960,00 13.11.2019 15:40

Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır