Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDEKİ TARIM ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKARILIYOR

24 Aralık 2019
BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDEKİ TARIM ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKARILIYOR

Satışa Konu Edilecek Tarım Arazileri Hangileridir?

  1. 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında (ölçeğine bakılmaksızın nazım imar planları ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı) tarımsal amaca ayrılanlar,
  2. Kamu hizmetine tahsis edilmeyen veya fiilen bu amaçla kullanılmayanlar,
  3. Deniz kıyı kenar çizgisine beş bin metre mesafenin dışında bulunanlar,
  4. Tabii ve suni göllerin kıyı kenar çizgisine beş yüz metre mesafenin dışında bulunanlar,
  5. İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları dışında kalanlar,
  6. Satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılmayacaklar,
  7. Özel kanunlar kapsamında kalmayanlar,
  8. Kadastrosu yapılanlar, satışa konu edilebilecektir.

     

Satın Alma Hakkından Kimler Yararlanacaktır?

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Hazineye ait tarım arazilerini;

30/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları,

30/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları,

Hissedarları,

Süresi içinde başvuru yapmaları ve İdare tarafından tespit ve tebliğ edilen satış bedelini (rayiç bedel) itiraz ve dava etmeksizin kabul etmeleri koşuluyla doğrudan satın alma hakkından yararlanabilecektir.31 Aralık 2019 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) bu kılavuzun ekinde yer alan dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.


Başvurular Ne Zaman ve Nereye Yapılacaktır?

31 Aralık 2019 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Millî Emlak Müdürlükleri,  Millî Emlak Şeflikleri) bu kılavuzun ekinde yer alan dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.


Başvuru Sırasında Hangi Belgeler İstenecektir?

- Doğrudan satın alma hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın ekte yer alan dilekçeyle birlikte;

- T.C. kimlik numarası beyanı,- Varsa ecrimisil ihbarnamesi ve/veya ecrimisilin ödendiğine ilişkin belge örneği,

- Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakat name,

- Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmazın tasarrufuna yetkili  olduğunu  ve  temsilcisini  gösterir  yetki  belgesi ile imza sirküleri,


Satış Bedeli, Taksit Süresi ve Ödeme Koşulları Nedir?

Satış bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin %50’sidir.Satış  bedeli  peşin  veya  taksitle  ödenebilir.  Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bu bedelin yüzde onu yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç  ay  içinde  ödenir.  Kalanı  ise,  en  fazla  beş  yılda  on eşit taksitle ödenir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi  dikkate  alınarak  belirlenecek  ve  taksitli  satış sözleşmesi düzenlenecektir.

Taksit süresinin sonuna kadar ödenmek kaydıyla taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmeyecektir. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına gecikme zammı uygulanacaktır.


Ödemeler Nerelere Yapılacaktır?

- Muhasebe Müdürlükleri,

- Mal Müdürlükleri,

- Belirlenen bankalar.


Satılan Taşınmazların İmar Planında Tarım Dışı Amaca Ayrılması

Satılan tarım arazilerinin tapu kütüğüne, “bu taşınmazın satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, 4706 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin on ikinci fıkrası hükümlerine göre en son kayıt malikinden tahsil edilir. Bu taşınmazın, satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde üç yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmaması halinde, satış işlemi iptal edilir, taşınmaz resen Hazine adına tescil edilir ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade edilir.” şeklinde belirtme konulacaktır.

Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde; İdarece belirlenen güncel satış bedeli ile satış bedelinin TÜFE oranında arttırılması sonucu oluşacak bedel arasındaki fark, peşin veya taksitle en son kayıt malikinden tahsil edilecektir.

Bu taşınmazların satış tarihinden itibaren otuz yıl geçmesi veya belirtilen mali yükümlülüklerin taşınmazın en son kayıt maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, tapu kütüğüne konulan belirtme idarece kaldırılacaktır.


Örnek Uygulama – 1

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan 1461 parsel numaralı taşınmaz (E) adlı kişi tarafından 15/5/2010 - 20/2/2014 tarihleri arasında kullanıldığı ve ecrimisil tahsil edildiği, 20/2/2014 yılından itibaren 5 yıllık kira sözleşmesi yapıldığı, kira sözleşmesinin halen devam ettiği ve adı geçen kişinin süresi içerisinde satın alma talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. Buna göre, (E)’nin kullanımında geçen süre ile kira sözleşmesinde geçen süreler birbirine eklenerek, adı geçenin başvurusu kabul edilecektir.


Örnek Uygulama – 2

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan (C) adlı şahıs tarafından 2010-2013 yılları arasında kullanılan 2761 parsel numaralı taşınmaza 30/03/2014 tarihi itibariyle kullanıcısı olan (D) tarafından satın alma talebinde bulunmuştur. 30/03/2014 tarihi itibariyle en az üç yıllık kullanım şartı bulunduğundan ve (C)’nin kullanımında geçen süre (D)’nin kullanımında geçen süreye eklenmeyeceğinden, (D)’nin başvurusu kabul edilmeyecektir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır