Tokat Valiliği
Tokat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tokat Valiliği
Tokat Valiliği

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

22 Ocak 2020

13.01.2020 tarihinde onaylanan Beton Santrallerine ilişkin 1.5.8.2.21 (Planlama alanında yer alacak beton santrallerinin öncelikle planda belirlenmiş olan sanayi alanlarına yönlendirilmesi esastır. Ancak ihtiyaç olması halinde bir veya birden fazla beton santralinin bir araya getirileceği 20 ha. dan küçük alanların yer seçimi; söz konusu alanların kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının içinde ya da bu alanlara bitişik olmaması, su kaynakları koruma kuşakları içerisinde ve herhangi bir koruma statüsü bulunan bir alanda yer almaması, tarımsal arazi vasfının düşük olması ile bölgede yer alacak tesislerin birbirine bitişik konumda olması esasları dikkate alınarak, ilgili Valilik ve/veya Büyükşehir/İl Belediyesi koordinatörlüğünde kurulacak olan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin yer aldığı komisyonca belirlenebilir. Yer seçimi yapılan bu alanların imar planları ilgili idaresince onaylanır. Seçilmiş alanlara ilişkin onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bu alanlarda çevre kirliliğini önleyici her tür önlemin alınması ve ortak arıtma tesisleri oluşturulması esastır.) nolu plan notunun eklenmesine dair Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 22/01/2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır